wendy kroeker

C a n a d i a n   A r t i s t   a n d   I n s t r u c t o r

   

Traditional 

_______________________________________________________Contact

Email: wendykroekerartist@yahoo.ca

Phone: 1-204-746-8100

Mail: Box 484 - Rosenort - MB - R0G 1W0